Samen zoeken wij voor u de juiste oplossing!
Klik hier voor een GRATIS waardebepaling van uw woning Klik hier

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.svena.be is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.
Vastgoed Svena behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Vastgoed Svena

De website wordt beheerd en uitgebaat door Vastgoed Svena bvba, met maatschappelijke zetel aan de Onkerzelestraat 272 te 9500, Geraardsbergen. Vastgoed Svena bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.799.620 en draagt als BTW-identificatienummer 0823.799.620

3. Contactname

Voor alle vragen kan u steeds terecht op ons kantoor:

            Vastgoed Svena
            Onkerzelestraat 272, 9500 Geraardsbergen
            +32 (0)475 51 40 73 | info@svena.be

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Vastgoed Svena U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
  • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die Vastgoed Svena in portefeuille heeft
  • een communicatieplatform tussen U en Vastgoed Svena, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Vastgoed Svena; - een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Vastgoed Svena U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. 

6. Talen

Deze website en elke via deze site eventueel gesloten overeenkomst kan U raadplegen in het Nederlands.

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door Vastgoed Svena kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten, hiervoor dient U zich steeds te wenden tot ons kantoor

8. Het vastgoedaanbod

Vastgoed Svena levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Vastgoed Svena op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Vastgoed Svena kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Vastgoed Svena verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar site. Vastgoed Svena kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Vastgoed Svena geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Vastgoed Svena geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Vastgoed Svena aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar site opgenomen foto’s.

9. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de website van Vastgoed Svena aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Vastgoed Svena. Deze binden de opdrachtgever van Vastgoed Svena slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Vastgoed Svena met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

10. Beroepsinstituut voor makelaars

Vastgoed Svena is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in ons kantoor, alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Vastgoed Svena is erkend onder het nummer 104.330.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Vastgoed Svena. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed Svena. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Vastgoed Svena. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed Svena. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Vastgoed Svena het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

Vastgoed Svena hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die Vastgoed Svena daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze Privacyverklaring. 

Vastgoed Svena staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, beperkt de aansprakelijkheid van Vastgoed Svena zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Vastgoed Svena aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Vastgoed Svena aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...). Eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van de vastgoedmakelaar en verwante informatiediensten en storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.